O projekcie

Projekt jest realizowany przez beneficjenta – Fundację „Laboratorium Prawa i Gospodarki” ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (fundusze EOG) w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Kwota dofinansowania wynosi 250 000,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach obszaru tematycznego – „Kontrola obywatelska” samodzielnie bez udziału partnerów i podmiotów z Państw – Darczyńców.

Główna ideą realizowanego przedsięwzięcia jest zbadanie jakości funkcjonowania systemu rekompensat szkód majątkowych wyrządzonych obywatelom przez wykonywanie władzy publicznej w Polsce.

Adresaci

Projekt adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką odpowiedzialności majątkowej władzy publicznej osób, w szczególności tych, którzy mieli styczność i wchodzili lub dopiero będą wchodzić w spór z sądem w przedmiotowej sprawie.

Przedsięwzięcie odnosi się również do obywateli, którzy chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę w kwestii rekompensat szkód wywoływanych wykonywaniem władzy publicznej. Chociaż projekt adresowany jest głównie do osób fizycznych to jego adresatami mogą być także przedsiębiorcy oraz instytucje społeczne.

  • Analiza funkcjonujących rozwiązań prawnych oraz praktyki ich stosowania w kwestii odpowiedzialności majątkowej władzy publicznej względem obywateli

  • Identyfikacja barier prawnych i instytucjonalnych zakłócających sprawne działanie systemu rekompensat szkód majątkowych obywateli przez wykonywanie władzy publicznej

  • Poprawa aktualnej sytuacji i przedstawienie propozycji zmian odnoszących się do odpowiedzialności majątkowej władzy publicznej względem obywateli

  • Promowanie instytucji odpowiedzialności odszkodowawczej oraz działań na rzecz podniesienia kultury prawnej.

 

Planowane działania

Przeprowadzanie badań socjologicznych wśród sędziów i urzędników

Identyfikacja problemów w celu poprawy funkcjonowania systemu rekompensat szkód wywołanych wykonywaniem władzy publicznej.

Przygotowanie raportu

Analiza istniejących norm prawnych, orzecznictwa sądów oraz praktyki stosowania prawa w kwestii odpowiedzialności majątkowej władzy publicznej względem obywateli.

Promowanie idei projektu wśród obywateli

Stworzenie portalu internetowego wraz z forum dyskusyjnym i blogiem, wydanie poradników oraz zorganizowanie konferencji.

Monitorowanie przebiegu precedensowych postępowań dotyczących majątkowej odpowiedzialności władzy publicznej względem obywateli

Wypracowywanie modelu polubownego załatwiania sporów odszkodowawczych między instytucjami publicznymi a obywatelami.

Bezpośrednie rezultaty

Wskazanie najważniejszych dysfunkcji systemu rekompensat szkód związanych z wykonywaniem władzy publicznej i sformułowanie, głównie przez drogę legislacyjną, propozycji ich usunięcia (głównym narzędziem do tego ma być opublikowany raport).

Wypracowanie modelu wsparcia obywateli w uzyskiwaniu rekompensat za szkodę wynikającą z wykonywania władzy publicznej.

Powstanie stałego programu monitorowania przebiegu precedensowych postępowań dotyczących majątkowej odpowiedzialności władzy publicznej względem obywateli.

Stworzenie efektywnego pozasądowego systemu rozstrzygania sporów między obywatelami a państwem, bez długotrwałych procedur sądowych.

Fundusze EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Skontaktuj się z nami

Koordynator projektu
Łukasz Bigoszewski
l.bigoszewski@lpig.pl
+48 608 885 728

Laboratorium Prawa i Gospodarki
ul. Elektoralna 13 lok. 110
00-137 Warszawa
KRS: 0000455032

+48 22 126 10 51
+48 695 845 695
fundacja@lpig.pl